රතු වැස්සේ හරි ඇත්ත හෙළිදරව් වෙයි.

Show simple item record

dc.contributor.author කුලතුංගආරච්චි, සුගත් පී.
dc.date.accessioned 2014-05-12T05:03:12Z
dc.date.available 2014-05-12T05:03:12Z
dc.date.issued 2013-02-17
dc.identifier.citation ඉරිදා ලක්බිම, පි. 17 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1733
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලක්බිම en_US
dc.subject වැසි ජලය en_US
dc.title රතු වැස්සේ හරි ඇත්ත හෙළිදරව් වෙයි. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account