සමනළ වඳින්නට යන අතරේ සමනළ පරිසරයේ වටිනාකමත් මෙනෙහි කරමු.

Show simple item record

dc.contributor.author විජයවර්ධන, කේ.
dc.date.accessioned 2014-05-12T08:39:50Z
dc.date.available 2014-05-12T08:39:50Z
dc.date.issued 2013-01-06
dc.identifier.citation ඉරිදා ලක්බිම, පි. 17 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1757
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලක්බිම en_US
dc.subject වැසි වනාන්තර en_US
dc.title සමනළ වඳින්නට යන අතරේ සමනළ පරිසරයේ වටිනාකමත් මෙනෙහි කරමු. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account