නාගරික ප්‍රදේශ වල රුක් රෝපණය නඩත්තුව සහ කළමණාකරණය

Show simple item record

dc.contributor.author මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
dc.date.accessioned 2013-10-09T06:15:24Z
dc.date.available 2013-10-09T06:15:24Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/182
dc.language.iso other en_US
dc.publisher බත්තරමුල්ල:මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, පි. en_US
dc.subject trees en_US
dc.subject management en_US
dc.subject urban area en_US
dc.title නාගරික ප්‍රදේශ වල රුක් රෝපණය නඩත්තුව සහ කළමණාකරණය en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account