ශිත හිමේ සැඟව සිටි නව උභය ජීවී විශේෂ අටක් සොයාගනී.

Show simple item record

dc.contributor.author රන්වැල්ල, නයනක
dc.date.accessioned 2014-05-16T09:26:08Z
dc.date.available 2014-05-16T09:26:08Z
dc.date.issued 2013-03-17
dc.identifier.citation ඉරිදා රිවිර, පි. 33 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1835
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ: රිවිර ප්‍රකාශක en_US
dc.subject උභය ජීවීන් en_US
dc.title ශිත හිමේ සැඟව සිටි නව උභය ජීවී විශේෂ අටක් සොයාගනී. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account