යාපනයේ ජනජීවිතයට යළි තර්ජනයක්. 2050 දී භූගත ජලය 50%කින් අඩුවෙයි.

Show simple item record

dc.contributor.author ධර්මසේන, අචලා
dc.date.accessioned 2014-05-16T09:48:44Z
dc.date.available 2014-05-16T09:48:44Z
dc.date.issued 2013-03-20
dc.identifier.citation රිවිර, පි. 18 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1837
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ: රිවිර ප්‍රකාශක en_US
dc.subject යාපනය en_US
dc.title යාපනයේ ජනජීවිතයට යළි තර්ජනයක්. 2050 දී භූගත ජලය 50%කින් අඩුවෙයි. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account