නාමල් සුවඳ විහිදෙන නාමල් උයන.

Show simple item record

dc.contributor.author රන්මලී
dc.date.accessioned 2014-05-21T09:42:38Z
dc.date.available 2014-05-21T09:42:38Z
dc.date.issued 2013-03-26
dc.identifier.citation ලක්බිම, පි. 20 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1851
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලක්බිම පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject නාමල් උයන en_US
dc.title නාමල් සුවඳ විහිදෙන නාමල් උයන. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account