පර්යටනික පක්ෂින්ගේ සොඳුරු නවාතැන ආනවිලුන්දාව.

Show simple item record

dc.contributor.author ගුණරත්න, ආර්.එන්.ඩී.
dc.date.accessioned 2014-05-21T09:46:37Z
dc.date.available 2014-05-21T09:46:37Z
dc.date.issued 2013-03-27
dc.identifier.citation ලක්බිම, පි. 19 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1852
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලක්බිම පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject අභය භූමි en_US
dc.title පර්යටනික පක්ෂින්ගේ සොඳුරු නවාතැන ආනවිලුන්දාව. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account