මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය: අනාගත වන පරිසර පියසෙහි සැලැසුම

Show simple item record

dc.contributor.author මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
dc.date.accessioned 2013-10-10T04:55:20Z
dc.date.available 2013-10-10T04:55:20Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/185
dc.language.iso other en_US
dc.publisher බත්තරමුල්ල: මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, 13පි. en_US
dc.relation.ispartofseries පත්‍රිකා අංක 997;
dc.subject Central Environmental Authority en_US
dc.title මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය: අනාගත වන පරිසර පියසෙහි සැලැසුම en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account