ශ්‍රී ලංකාවත් ඉන්දියාවත් යාවෙන දිනය අත ළඟ.

Show simple item record

dc.contributor.author ජයසුන්දර, ජේ. එම්. ටී. බී. කේ.
dc.date.accessioned 2014-05-22T08:19:38Z
dc.date.available 2014-05-22T08:19:38Z
dc.date.issued 2013-04-18
dc.identifier.citation ලංකාදීප, පි. 15 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1871
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : විජය පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject දේශගුණික වෙනස්වීම් en_US
dc.title ශ්‍රී ලංකාවත් ඉන්දියාවත් යාවෙන දිනය අත ළඟ. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account