පුරාවෘත රැසක් සඟවාගත් සීතල කඳුකරේ සුන්දරත්වය හක්ගල මල්වත්ත.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account