ආහාර බෝග පරිභෝජනය සහ කෘමිනාශක යෙදීම.

Show simple item record

dc.contributor.author ඒකනායක, ආර්. බී.
dc.date.accessioned 2014-05-23T06:29:24Z
dc.date.available 2014-05-23T06:29:24Z
dc.date.issued 2013-04-30
dc.identifier.citation දිවයින, පි. i, ii en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1885
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject කෘමිනාශක en_US
dc.title ආහාර බෝග පරිභෝජනය සහ කෘමිනාශක යෙදීම. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account