දුම්බර අඩවියට නැවතත් ආක්‍රමණයක්

Show simple item record

dc.contributor.author චාමිකර, සජීව
dc.date.accessioned 2014-05-23T06:37:58Z
dc.date.available 2014-05-23T06:37:58Z
dc.date.issued 2013-06-02
dc.identifier.citation ඉරිදා ලක්බිම, පි. 18 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1887
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලක්බිම en_US
dc.subject නකල්ස් වනය en_US
dc.subject වන විනාශය en_US
dc.title දුම්බර අඩවියට නැවතත් ආක්‍රමණයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account