සමුද්‍ර පරිසරය සුරැකිමට කැපවෙමු.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-05-26T05:24:55Z
dc.date.available 2014-05-26T05:24:55Z
dc.date.issued 2013-06-08
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 19 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1900
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject සාගර සම්පත් en_US
dc.title සමුද්‍ර පරිසරය සුරැකිමට කැපවෙමු. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account