පෙර පාසල් සදහා පාරිසරික අධ්‍යාපනය පිලිබද උපදෙස් 2 - 2005

Show simple item record

dc.contributor.author මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
dc.date.accessioned 2013-10-10T07:58:56Z
dc.date.available 2013-10-10T07:58:56Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk/handle/1/192
dc.language.iso other en_US
dc.publisher බත්තරමුල්ල:මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, xiv,52පි. en_US
dc.subject Environmental education en_US
dc.subject Environmental training en_US
dc.subject Pre schools en_US
dc.title පෙර පාසල් සදහා පාරිසරික අධ්‍යාපනය පිලිබද උපදෙස් 2 - 2005 en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account