අරලගංවිලට වැටුණු පාෂාණ කොටස් ගැන අලුත් කතා.

Show simple item record

dc.contributor.author කාරියවසම්, ටි. පි.
dc.date.accessioned 2014-05-28T05:30:39Z
dc.date.available 2014-05-28T05:30:39Z
dc.date.issued 2013-06-05
dc.identifier.citation සිළුමිණ. පි. 14 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1937
dc.language.iso other en_US
dc.publisher සිළුමිණ en_US
dc.subject පාෂාණ en_US
dc.title අරලගංවිලට වැටුණු පාෂාණ කොටස් ගැන අලුත් කතා. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account