පොස්පේට් පෝර වැඩිපුර භාවිතය ගෙල සිඳ ගැනීමක්.

Show simple item record

dc.contributor.author අමරසිරි, එස්.
dc.date.accessioned 2014-05-28T05:39:13Z
dc.date.available 2014-05-28T05:39:13Z
dc.date.issued 2013-05-07
dc.identifier.citation ලංකාදීප, පි. 17 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1938
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ලංකාදීප en_US
dc.subject පොස්පේට් en_US
dc.title පොස්පේට් පෝර වැඩිපුර භාවිතය ගෙල සිඳ ගැනීමක්. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account