මෙරට ආසනික් පර්යේෂණය මධ්‍යම ඇමරිකානු රටවල් පිළිගනිති : මාරාන්තික වකුගඩු රෝගයට එ‍ෙරහි සටනට කලාපීය එකමුතුවක්.

Show simple item record

dc.contributor.author කුලතුංග ආරච්චි, එස්. පි.
dc.date.accessioned 2014-05-28T06:23:31Z
dc.date.available 2014-05-28T06:23:31Z
dc.date.issued 2013-05-19
dc.identifier.citation ඉරිදා ලක්බිම, පි. 13 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1945
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලක්බිම en_US
dc.subject වකුගඩු රෝග en_US
dc.title මෙරට ආසනික් පර්යේෂණය මධ්‍යම ඇමරිකානු රටවල් පිළිගනිති : මාරාන්තික වකුගඩු රෝගයට එ‍ෙරහි සටනට කලාපීය එකමුතුවක්. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account