සුදු සීනි තුළ කැඩ්මියම්.

Show simple item record

dc.contributor.author සමරනායක, එස්.
dc.date.accessioned 2014-05-28T08:02:11Z
dc.date.available 2014-05-28T08:02:11Z
dc.date.issued 2013-05-26
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි. 11 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1954
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලක්බිම en_US
dc.subject වකුගඩු රෝග en_US
dc.subject කෘෂි රසායන en_US
dc.title සුදු සීනි තුළ කැඩ්මියම්. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account