ඔක්ලහෝමාව අතුගා දැමු ටොනේඩෝව.

Show simple item record

dc.contributor.author වෑවලගේ, ටි.
dc.date.accessioned 2014-05-28T08:09:49Z
dc.date.available 2014-05-28T08:09:49Z
dc.date.issued 2013-05-26
dc.identifier.citation සිළුමිණ, පි. 14 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1955
dc.language.iso other en_US
dc.publisher සිළුමිණ en_US
dc.subject සුළි සුළං en_US
dc.title ඔක්ලහෝමාව අතුගා දැමු ටොනේඩෝව. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account