මානව සංවර්ධන වාර්තාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනය

Show simple item record

dc.contributor.author විසුම්පෙරුම, ඩී.
dc.date.accessioned 2014-05-28T08:42:10Z
dc.date.available 2014-05-28T08:42:10Z
dc.date.issued 2013-04-24
dc.identifier.citation විදුසර, පි. 01, 02 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1957
dc.language.iso other en_US
dc.publisher විදුසර en_US
dc.subject මානව සංවර්ධනය en_US
dc.title මානව සංවර්ධන වාර්තාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account