කොලඹ මහත්තුරු නොදකින වයඹ මාරක ලෙඩේ

Show simple item record

dc.contributor.author ගමගේ, සමන්
dc.date.accessioned 2014-05-28T09:25:43Z
dc.date.available 2014-05-28T09:25:43Z
dc.date.issued 2013-08-04
dc.identifier.citation ඉරිදා දිවයින, පි. xii en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1960
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා දිවයින en_US
dc.subject වකුගඩු රෝග en_US
dc.subject කෘෂි රසායන භාවිතය en_US
dc.title කොලඹ මහත්තුරු නොදකින වයඹ මාරක ලෙඩේ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account