සංවර්ධනයත් සමඟ එන රසායනික වස විස.

Show simple item record

dc.contributor.author රණවක, පාඨලී චම්පික
dc.date.accessioned 2014-05-29T05:48:16Z
dc.date.available 2014-05-29T05:48:16Z
dc.date.issued 2013-08-04
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදිප, පි. 20 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1966
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප en_US
dc.subject විෂ රසායන en_US
dc.title සංවර්ධනයත් සමඟ එන රසායනික වස විස. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account