මාරාන්තික නොවුනද සැලකිලිමත් විය යුතු 'බරවා'.

Show simple item record

dc.contributor.author වික්‍රමසිංහ, දර්ශන
dc.contributor.author මුදලිගේ, මල්කා. පී.එස්.
dc.date.accessioned 2014-05-30T03:50:02Z
dc.date.available 2014-05-30T03:50:02Z
dc.date.issued 2013-08-02
dc.identifier.citation ලක්බිම, පි. 16 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1971
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලක්බිම පුවත්පත් සමාගම en_US
dc.subject බරවා en_US
dc.title මාරාන්තික නොවුනද සැලකිලිමත් විය යුතු 'බරවා'. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account