සි. අයි. ඒ. කෙමනට බිලි වු පරිසර පොලිස්කාරයෝ.

Show simple item record

dc.contributor.author කෝට්ටේගොඩ. දමිත්
dc.date.accessioned 2014-05-31T03:40:28Z
dc.date.available 2014-05-31T03:40:28Z
dc.date.issued 2013-08-16
dc.identifier.citation රිවිර, පි. 04 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1988
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : රිවිර ප්‍රකාශක en_US
dc.subject පරිසරය සහ දේශපාලනය en_US
dc.title සි. අයි. ඒ. කෙමනට බිලි වු පරිසර පොලිස්කාරයෝ. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account