ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිතම ජනාවාස පිහිටුවා ගැනීමේ භුගෝලිය පසුබිම.

Show simple item record

dc.contributor.author මැන්දිස්, තුසිත
dc.date.accessioned 2014-06-02T09:34:33Z
dc.date.available 2014-06-02T09:34:33Z
dc.date.issued 2013-08-21
dc.identifier.citation දිවයින, පි. 01 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/1997
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය en_US
dc.title ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිතම ජනාවාස පිහිටුවා ගැනීමේ භුගෝලිය පසුබිම. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account