පොළවේ සිදුවන හදිසි ගිලා බැසීම්.

Show simple item record

dc.contributor.author නිවර්තනා, සුමුදු
dc.date.accessioned 2014-06-04T03:33:46Z
dc.date.available 2014-06-04T03:33:46Z
dc.date.issued 2013-08-28
dc.identifier.citation විදුසර, පි. 04, 05 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2013
dc.language.iso other en_US
dc.publisher විදුසර en_US
dc.subject ස්වභාවික විපත් en_US
dc.subject හුනු කෙම en_US
dc.title පොළවේ සිදුවන හදිසි ගිලා බැසීම්. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account