වන අලි ඇතුන් මැද මරණයට අතවනන මිනිස්සු.

Show simple item record

dc.contributor.author ප්‍රකාශ්, සුපුන් ළහිරු
dc.date.accessioned 2014-06-04T03:59:57Z
dc.date.available 2014-06-04T03:59:57Z
dc.date.issued 2013-07-02
dc.identifier.citation දිවයින, පි. iv en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2017
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject අලි මිනිස් ගැටුම en_US
dc.title වන අලි ඇතුන් මැද මරණයට අතවනන මිනිස්සු. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account