සංක්‍රමණික පක්ෂි පාරාදිසයක අවසානයද මේ?

Show simple item record

dc.contributor.author නසීර්, අතීක්
dc.date.accessioned 2014-06-09T07:26:16Z
dc.date.available 2014-06-09T07:26:16Z
dc.date.issued 2013-07-16
dc.identifier.citation දිවයින, පි. iv en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2081
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject අභය භූමි en_US
dc.subject පරිසර විනාශය en_US
dc.title සංක්‍රමණික පක්ෂි පාරාදිසයක අවසානයද මේ? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account