ටොන් 150ක කුණු කන්දක් සල්ලි උල්පතක් කළ නව තාක්ෂණය: පනාගොඩ හමුදා කඳවුරේ තවත් එක් වික්‍රමයක්.

Show simple item record

dc.contributor.author රන්වැල්ල, නයනක
dc.date.accessioned 2014-06-10T03:49:14Z
dc.date.available 2014-06-10T03:49:14Z
dc.date.issued 2013-07-28
dc.identifier.citation ඉරිදා රිවිර, පි. 17, 22 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2091
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : රිවිර ප්‍රකාශක en_US
dc.subject කසළ කළමනාකරණය en_US
dc.title ටොන් 150ක කුණු කන්දක් සල්ලි උල්පතක් කළ නව තාක්ෂණය: පනාගොඩ හමුදා කඳවුරේ තවත් එක් වික්‍රමයක්. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account