නිමක් නැති අලි-මිනිස් ගැටුම සහ ක්‍රියාත්මක නොවන අලි සංරක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති.

Show simple item record

dc.contributor.author විල්සන්, ඒ.
dc.date.accessioned 2014-06-20T09:22:13Z
dc.date.available 2014-06-20T09:22:13Z
dc.date.issued 2012-01-22
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි. 10 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2206
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප en_US
dc.subject අලි මිනිස් ගැටුම් en_US
dc.subject අලි සංරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය en_US
dc.title නිමක් නැති අලි-මිනිස් ගැටුම සහ ක්‍රියාත්මක නොවන අලි සංරක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account