බටහිර වෙරළ කලාපය සුන් ?

Show simple item record

dc.contributor.author උදයංගනී, එස්.
dc.date.accessioned 2014-06-26T05:52:07Z
dc.date.available 2014-06-26T05:52:07Z
dc.date.issued 2012-03-27
dc.identifier.citation මව්බිම, පි. 08, 09 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2269
dc.language.iso other en_US
dc.subject වැලි ගොඩ දැමීම en_US
dc.title බටහිර වෙරළ කලාපය සුන් ? en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account