නිල්වලාව කැළඹූ ලොව විශාලම උරගයා කොටු කළ මෙහෙයුම

Show simple item record

dc.contributor.author රන්වැල්ල, නයනක
dc.date.accessioned 2014-06-27T08:22:33Z
dc.date.available 2014-06-27T08:22:33Z
dc.date.issued 2012-04-22
dc.identifier.citation ඉරිදා රිවිර, පි. 41 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2307
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : රිවිර ප්‍රකාශක en_US
dc.subject උරගයින් en_US
dc.title නිල්වලාව කැළඹූ ලොව විශාලම උරගයා කොටු කළ මෙහෙයුම en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account