ශබ්ද දුෂණය සහ ශබ්ද සංරක්ෂණය පිළිබද බෞද්ධ ආකල්පය

Show simple item record

dc.contributor.author රංගන, එච්.
dc.date.accessioned 2014-06-30T04:39:44Z
dc.date.available 2014-06-30T04:39:44Z
dc.date.issued 2012-04-29
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි. 09 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2316
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප en_US
dc.subject ශබ්ද දුෂණය en_US
dc.title ශබ්ද දුෂණය සහ ශබ්ද සංරක්ෂණය පිළිබද බෞද්ධ ආකල්පය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account