වන අලි ලවණ බුදින බෝගහපට්ටිය කරවැටිය වනපෙත.

Show simple item record

dc.contributor.author ප්‍රකාශ්, ටී.ජී.එස්.එල්.
dc.date.accessioned 2014-07-01T07:38:31Z
dc.date.available 2014-07-01T07:38:31Z
dc.date.issued 2012-06-12
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 12 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2347
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : ලේක්හවුස් සමාගම en_US
dc.subject අභය භූමි en_US
dc.title වන අලි ලවණ බුදින බෝගහපට්ටිය කරවැටිය වනපෙත. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account