කසළවලින් මුදල් මවන සීතාවකපුර

Show simple item record

dc.contributor.author කළුබෝවිල, ටි.
dc.date.accessioned 2014-07-01T08:41:40Z
dc.date.available 2014-07-01T08:41:40Z
dc.date.issued 2012-06-12
dc.identifier.citation දිවයින, පි. iv en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2351
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject කැලිකසළ en_US
dc.title කසළවලින් මුදල් මවන සීතාවකපුර en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account