මාතර කිරළකැලේ ! මහා පාරිසරික සම්පතක විනාශය!

Show simple item record

dc.contributor.author තෙන්නකෝන්, ජේ.
dc.date.accessioned 2014-07-01T10:21:04Z
dc.date.available 2014-07-01T10:21:04Z
dc.date.issued 2012-06-17
dc.identifier.citation ඉරිදා ලක්බිම, පි. 17 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2359
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලක්බිම en_US
dc.subject තෙත්බිම් en_US
dc.title මාතර කිරළකැලේ ! මහා පාරිසරික සම්පතක විනාශය! en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account