ඩෙංගු මදුරුවන්ට නිවෙස් තනන නාවින්න ජල රක්ෂිතය

Show simple item record

dc.contributor.author ශාන්ත, එස්.
dc.date.accessioned 2014-07-07T07:43:57Z
dc.date.available 2014-07-07T07:43:57Z
dc.date.issued 2012-05-07
dc.identifier.citation මව්බිම, පි. 04 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2405
dc.language.iso other en_US
dc.subject කැලි කසළ en_US
dc.title ඩෙංගු මදුරුවන්ට නිවෙස් තනන නාවින්න ජල රක්ෂිතය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account