ජලයට ආදේශකයක් නැත

Show simple item record

dc.contributor.author සමරසේකර, පී.
dc.date.accessioned 2014-07-07T09:38:07Z
dc.date.available 2014-07-07T09:38:07Z
dc.date.issued 2012-05-12
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 17 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2415
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject ජල සම්පත en_US
dc.title ජලයට ආදේශකයක් නැත en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account