සාගරය හා බැඳුණු ජීවීන්ගේ ආශ්චර්යය!

Show simple item record

dc.contributor.author චාමිකර, සජීව
dc.date.accessioned 2014-07-09T08:18:03Z
dc.date.available 2014-07-09T08:18:03Z
dc.date.issued 2012-05-30
dc.identifier.citation රිවිර, පි. 24 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2436
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ : රිවිර ප්‍රකාශක en_US
dc.subject සාගර සම්පත් en_US
dc.title සාගරය හා බැඳුණු ජීවීන්ගේ ආශ්චර්යය! en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account