20 වැනි සියවසේ වෙනස්වු ලක් පොළොවේ හැඩතල

Show simple item record

dc.contributor.author සෝමසිරි, ඩබ්.ජී.එස්.
dc.date.accessioned 2014-07-15T05:06:10Z
dc.date.available 2014-07-15T05:06:10Z
dc.date.issued 2000-02-27
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි. 10 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2473
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප en_US
dc.subject භූ විද්‍යාව en_US
dc.title 20 වැනි සියවසේ වෙනස්වු ලක් පොළොවේ හැඩතල en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account