ස්වාභාවික විපත් වලට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ඕනෑ

Show simple item record

dc.contributor.author රණසිංහ, එස්.එල්.
dc.date.accessioned 2014-07-15T07:28:05Z
dc.date.available 2014-07-15T07:28:05Z
dc.date.issued 2000-01-12
dc.identifier.citation සිළුමිණ, පි. 12 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2476
dc.language.iso other en_US
dc.publisher සිළුමිණ en_US
dc.subject නායයෑම් en_US
dc.title ස්වාභාවික විපත් වලට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ඕනෑ en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account