තේ වගාවේ අනාගතයට සුබ නිමිත්තකි පංචවිධ සංකල්පය

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-07-15T08:35:31Z
dc.date.available 2014-07-15T08:35:31Z
dc.date.issued 2000-01-20
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 11 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2483
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject තේ වගාව en_US
dc.title තේ වගාවේ අනාගතයට සුබ නිමිත්තකි පංචවිධ සංකල්පය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account