පරිසර හිතකාමී සංචාරක ව්‍යාපාරයක්

Show simple item record

dc.contributor.author බණ්ඩාර, එස්.එම්.
dc.date.accessioned 2014-07-16T07:25:19Z
dc.date.available 2014-07-16T07:25:19Z
dc.date.issued 2000-07-21
dc.identifier.citation දිවයින, පි. 08 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2494
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject පාරිසරික සංචාරක ව්‍යාපාර en_US
dc.title පරිසර හිතකාමී සංචාරක ව්‍යාපාරයක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account