සාගරයේ යෝධයා තල්මසා

Show simple item record

dc.contributor.author හෙට්ටිආරච්චි, එස්.ඩී.
dc.date.accessioned 2014-07-17T09:01:13Z
dc.date.available 2014-07-17T09:01:13Z
dc.date.issued 2000-05-25
dc.identifier.citation ලංකාදීප, පි. 17 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2530
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ලංකාදීප en_US
dc.subject මත්ස්‍ය සම්පත en_US
dc.title සාගරයේ යෝධයා තල්මසා en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account