වඳවන සතුන් නැවත කැඳවන ක්ලොනකරණය

Show simple item record

dc.contributor.author හෙට්ටිආරච්චි, එස්.ඩී.
dc.date.accessioned 2014-07-18T04:37:02Z
dc.date.available 2014-07-18T04:37:02Z
dc.date.issued 2000-11-26
dc.identifier.citation ඉරිදා ලංකාදීප, පි. 09 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2544
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ඉරිදා ලංකාදීප en_US
dc.subject ජාන තාක්ෂණය en_US
dc.subject ක්ලෝනකරණය en_US
dc.title වඳවන සතුන් නැවත කැඳවන ක්ලොනකරණය en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account