අපතේ යන පොල් වතුරෙන් ජීව වායුව

Show simple item record

dc.contributor.author අබේසිංහ, නිහාල් පී.
dc.date.accessioned 2014-07-18T09:25:58Z
dc.date.available 2014-07-18T09:25:58Z
dc.date.issued 2000-10-22
dc.identifier.citation සිළුමිණ, පි. 28 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2568
dc.language.iso other en_US
dc.publisher සිළුමිණ en_US
dc.subject ජීව වායුව en_US
dc.title අපතේ යන පොල් වතුරෙන් ජීව වායුව en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account