ගෙවත්ත - ගමේ කැලය වන වැස්ම සුරැකීමට ජනතා සහභාගිත්වය පුළුල් කිරීමට අපේ ඉතිහාසය පූර්වාදර්ශයට ගනිමු

Show simple item record

dc.contributor.author ෆොන්සේකා, එල්.
dc.date.accessioned 2014-07-21T09:15:20Z
dc.date.available 2014-07-21T09:15:20Z
dc.date.issued 2000-09-28
dc.identifier.citation දිනමිණ, පි. 15 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2585
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිනමිණ en_US
dc.subject වන සංරක්ෂණය en_US
dc.title ගෙවත්ත - ගමේ කැලය වන වැස්ම සුරැකීමට ජනතා සහභාගිත්වය පුළුල් කිරීමට අපේ ඉතිහාසය පූර්වාදර්ශයට ගනිමු en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account