සීටී ස්කෑන් දෙකකයි පරමාණු බෝම්බයකයි විකිරණ බලපෑම එකයි.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account