භූමිකම්පා ගැන ජනතාව දැනුවත් වීමේ වැදගත්කම.

Show simple item record

dc.contributor.author හේරත්, එන්.බී.
dc.date.accessioned 2014-07-28T08:05:05Z
dc.date.available 2014-07-28T08:05:05Z
dc.date.issued 2012-07-02
dc.identifier.citation දිවයින, පි. 10 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2633
dc.language.iso other en_US
dc.publisher දිවයින en_US
dc.subject භුමිකම්පා en_US
dc.title භූමිකම්පා ගැන ජනතාව දැනුවත් වීමේ වැදගත්කම. en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account