උතුරු මැද නියඟයෙන් පළාතම අනාථයි. කලා වැවේ අඩි 12ක රොන්මඩ තට්ටුවක්

Show simple item record

dc.contributor.author වික්‍රමරළපනාව
dc.contributor.author ශෂිප්‍රිය, ඊ.
dc.date.accessioned 2014-07-28T09:35:47Z
dc.date.available 2014-07-28T09:35:47Z
dc.date.issued 2012-07-05
dc.identifier.citation මව්බිම, පි. 12 en_US
dc.identifier.uri http://cea.nsf.ac.lk//handle/1/2638
dc.language.iso other en_US
dc.publisher කොළඹ en_US
dc.subject නියඟය en_US
dc.title උතුරු මැද නියඟයෙන් පළාතම අනාථයි. කලා වැවේ අඩි 12ක රොන්මඩ තට්ටුවක් en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

We Want your Feedback

Browse

My Account